Krepšelis (0)

GYVENKIME ŠILČIAU

 

       GYVENKIME ŠILČIAU

                                                
 


,,... pagal reikalavimus, daugiau nei 10 butų turinčius daugiabučius namus, kurių statybos leidimai buvo išduiti

iki 1993 m., o šiluminės energijos sąnaudos viršija 150kWh/kv m per metus ir pastatų atnaijinimui netaikomi

kokie nors apribojimai",  - aiškino Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Vygaudas Molis. Aplinikos ministerija planuoja, kad jau šiemet būtų pasirašytos rangos sutartys ir prasidėtų renovacija.

Žada, kad gyventojams paskolų nereikės

Daugiabučio namo atnaujinimui turi pritarti daugiau nei puse visų jame esančių būsto savininkų.

Anot savivaldybės, patiems gyventojams imti banko paskolų nereikės, išlaidos už renovaciją bus

susigrąžinamos per mokesčius už šildymą.Savivaldybė parinks renovavimą administruojančią įstaigą,

kuri turės imti paskolą, organizuoti, prižiūrėti ir kontroliuoti visą procesą. Pradėjus renovaciją šiemet bus 

galima gauti 40 proc. dydžio valstybės paramą: 15 proc. iš ,,Jesica" programos, 25 proc. - iš specialios

Klimato kaitos programos lėšų.

Daugiabučių bendrijos savo iniciatyva taip pat gali šioje programoje ir gauti 40 proc.valstybės paramos.

Po renovacijos gyventojai dar kurį laiką, kol bus išmokėta paskola (apie 6-8 metus), turės mokėti 10 proc.

mažesnius nei vidutiniškai mokėjo pastaruosius vienerius ar dvejus metus mokesčius už šildymą, o vėliau -

tik už faktiškai sunaudotą šilumą.

Skaitykite daugiau

http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/kuriuos-daugiabucius-kaune-renovuos-pirmiausia-sarasas-477408#ixzz2LfAFzIrS

 

Valstybės parama

Siekdamakad kuo daugiau gyventojų imtųsi atnaujinti būstą,valstybė teikia paramą ruošiantiems ir 

įgyvendinantiems atnaujinimo(modernizavimoprojektus.

Visų pirmavalstybė teikia pagalbą gyventojams ruošiant techninę atnaujinimo projektų dokumentaciją

organizuojant  įgyvendinimą.Gyventojams kompensuojama net iki 100 proc. išlaidųpatirtų rengiant būtinus

 dokumentusjei pagal įgyvendintas priemones pasiekiama ne mažesnė kaip

 pastato energinio naudingumo klasė.Nepasiturintiems gyventojams bus padengtos visos projekto

įgyvendinimo išlaidos.Parama būstą atnaujinti nutarusiems gyventojams teikiama ir sudarant galimybę gauti

lengvatinę paskolą daugiabučio atnaujinimui (modernizavimui). Ilgalaikės paskolos daugiabučiams atnaujinti

 bus išduodamos su ne didesnėmis kaip 3 proc. fiksuotomis metinėmis palūkanomis.

Siekdamakad būsto atnaujinimo programoje galėtų dalyvauti ir nepasiturintys gyventojaivalstybė sukūrė 

patrauklią socialinėsparamos sistemą.2009 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo pataisytas ir papildytas Piniginės

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymasJis numato, jog asmenimskurie turi teisę į 

kompensaciją  šildymą ir karštą vandenį, bus visu 100 proc. apmokama ir paskolareikaling abūstui 

atnaujintiir palūkanosKompensacijos bus teikiamos Aplinkos ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos nustatyta tvarka.

Valstybė padės gyventojams kompensuodama dalį atnaujinimo (modernizavimo) darbų,

 

iki 2013 m. gruodžio 31 d. butų ir kitų patalpų savininkams kompensuodama 100 procentų atnaujinimo

 

(modernizavimo) projekto parengimo ir statybos techninės priežiūros atlikimo išlaidų. Nuo 2014 m.

 

sausio 1 d. bus kompensuojama 50 procentų nurodytų išlaidų, organizuojant projekto įgyvendinimą.

 

Asmenims, turintiems teisę į kompensaciją už šildymą, valstybė apmokės paskolos grąžinimą ir palūkanas.

 

Iki 2013 m. gruodžio 31 d. butų ir kitų patalpų savininkams kompensuojama 100 procentų faktinių, tačiau

 

neviršijančių 0,35 Lt/kv. m per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo

 

(modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų. Nuo 2014 m. sausio 1 d. kompensuojama

 

50 procentų išlaidų.Nemažiau kaip 20 proc. sumažinus daugiabučio namo skaičiuojamąsias šiluminės

 

energijos sąnaudas lyginant su ligtolinėmis energijos sąnaudomis, bus kompensuojama 15 proc. rangos

 

darbų kainos. Nuo 2012 m. sausio 1 d. papildomai kompensuojama dar 15 proc., jei šiluminės energijos

 

sąnaudos bus sumažintos ne mažiau 40 proc.

 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa – tai patikimas ir efektyvus būdas, padedantis

 

kiekvienam daugiabučio namo gyventojui atlikti savo pareigą – pasirūpinti turimu turtu. Senos statybos namų

 

atnaujinimas dėl jų techninės būklės yra neišvengiamas, o programa suteikia gyventojams galimybę

 

užsitikrinti paramą būsto atnaujinimo darbams. Būsto atnaujinimas kiekvienam gyventojui leidžia sumažinti

 

šildymo išlaidas, suteikia naują gyvenimo kokybę bei komfortą ir pakelia turimo turto vertę

http://www.atnaujinkbusta.lt/

Norėdami sužinoti daugiau apie valstybės paramą būstą ketinantiemsatnaujinti nepasiturintiems gyventojams

kreipkitės į Būsto ir urbanistinėsplėtros agentūrą

 

                                                                       Nuo ko pradėti?

                                                   Pirmojo susirinkimo darbai

1. Būsto atnaujinimo inicijavimasNamo valdytojas (*paaiškinimas - žemiauorganizuoja namo savininkų 

susirinkimąkurio metu apibendrinama informacija apiepastato būklęgalimas priemones jai pagerinti ir 

reikalingas lėšasSusirinkime 50+1 namo savininkų balsų dauguma priimamas sprendimas dėl renovacijos.

Susirinkimo protokolas saugomas pas namo valdytoją.


2. Investicijų plano parengimasNamo valdytojas organizuoja konkursą investicijų plano rangovui 

(projektavimo įmoneiatrinktiparengia paslaugų pirkimoataskaitąJi pateikiama BUPA

(Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai). Gavus BUPA pritarimąatrinktas plano rangovas parengia investicijų

 planąkuriame pateikiainformaciją apie namo būklęnumatomos renovacijos priemonėspreliminari  kaina

 ir kiti susiję klausimai.

Antrasis daugiabučio namo gyventojų susirinkimas


3. Viešas investicijų plano aptarimas. Aptarimas organizuojamas namo savininkų susirinkimekuriame

išsakomos pastabospageidavimaipagal kuriuospatikslinamas investicinis planas.


4. Investicijų plano suderinimas. BUPA įvertinaar rangovo pateikta informacija atitinka teisės aktus

techninius reikalavimus.

Trečiojo susirinkimo darbai


5. Investicinio plano tvirtinamasPlanas tvirtinamas namo savininkų susirinkime 50+1 namo savininkų 

balsų daugumaSvarbiausia tuo pačiu priimti ir sprendimądėl lėšų skolinimosiSusirinkimo protokolo kopija 

kartu su investicinio plano byla pateikiama BUPA. Patvirtinus investicijų planąnamo valdytojas skelbia 

konkursątechninio projekto rengimo paslaugai pirkti.


6. Paraiška bankui. Namo valdytojas pasirinktam bankui pateikia paraišką kreditui gauti ir investicijų planą

kitus reikiamuspapildomus dokumentus.

 

7. Banko patvirtinimasBankas įvertinęs  namo valdytojo ir BUPA gautus dokumentuspatvirtina paraišką.

 

8. Rangovo parinkimasNamo valdytojas skelbia konkursuskurių pagalba išrenkamas rangovas ir 

techninio projekto rengėjasGalutinis sprendimas suderinamassu BUPA.


9. Kredito sutarties pasirašymasBanko pateiktą tipinę sutartį pasirašo banko atstovas ir būsto savininkų 

atstovas.


10. Kredito sutarties įregistravimasNamo valdytojas kredito sutartį registruoja nekilnojamojo turto registre 

(VĮ „Registrų centras", apie tai atitinkamai pažymėdamasir visų namo butų registro įrašuose.

Prasideda namo renovacijos darbai


11. Namo atnaujinimasDarbai vykdomi pagal investicijų planąParengiamas atliktų darbų 

perdavimo - priėmimo aktas pasirašo namo valdytojasrangovas, BUPA atstovas ir statybos techninę 

priežiūrą vykdęs specialistas.


12. Kredito išmokėjimasPinigai išmokami banko valdytojui pateikus atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą

pagal kurią bankas perveda pinigus statybos darbusvykdančiam rangovuiLikusią mokėti dalį bankas 

paskirsto mokėti visiems kredito gavėjams (būsto savininkams).

Mokama valstybės parama


13. Valstybės paramos paskyrimasValstybės parama išmokama baigus investicijų plane numatytus

 darbus ir namo valdytojui pateikus BUPA prašymą dėlvalstybės paramos.


14. Valstybės paramos išmokėjimasKai BUPA specialistai užfiksuoja namo atnaujinimo statinio energetinį 

efektyvumąnustatomas kompensacijos dydis ir Finansų ministerijapervesdama apskaičiuotą paramą 

kiekvienam individualiaipadengia būsto savininkų paimtų kreditų dalis bei grąžina dalį kredito bankui.


15. Palūkanų ir kredito mokėjimas. Kol vykdomas būsto atnaujinimo projektas ir tęsiasi kredito grąžinimo 

atidėjimo laikotarpisbūsto savininkai moka tik palūkanas,skaičiuojamas nuo namo atnaujinimui išmokėtos

 ir negrąžintos kredito sumos. Atnaujinus namą, pradedama grąžinti paskola ir mokamos palūkanos.

 

 
smart foreash